Stanovy SPZ - OkO SPZ Zvolen

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stanovy Slovenského poľovníckeho  zväzu
(úplné znenie)

Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 1
Názov a poslanie

1.  Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých          zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona. SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK)     podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

2.
SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri  výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného  prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich  s poľovníctvom.

3. SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na  zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.

4. SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich  organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom  svojich členov. SPZ a jeho organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.


§ 2
Pôsobnosť a sídlo

SPZ vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Sídlo SPZ je na Štefánikovej 10, 811 05  Bratislava.

§ 3
Úlohy SPZ

1.  SPZ na základe poverenia SPK plní na úseku poľovníctva úlohy, ktoré pre SPK vyplývajú z § 42 ods. 1 písm. a) až l) zákona.

2.  
Zostavuje návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovných revíroch, ktoré obhospodarujú organizačné jednotky SPZ, spolupôsobí pri schvaľovaní týchto plánov orgánmi štátnej správy, dozerá na ich plnenie a spracúva poľovnícku  štatistiku.

3.  
V spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny vyvíja činnosť pri ochrane zveri, chránených živočíchov a ich životného  prostredia.

4.  
Spolupracuje s Českomoravskou mysliveckou jednotou a inými medzinárodnými a zahraničnými organizáciami sledujúcimi obdobné ciele ako SPZ.

5.  
Prostredníctvom kynologickej rady SPZ a kynologických klubov organizuje a riadi  kynológiu, zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov, organizuje skúšky psov a skúšky poľovne upotrebiteľných psov,  vytvára podmienky pre zabezpečenie dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, vedie  plemennú knihu pre plemená združené v kynologických kluboch pri SPZ, organizuje výstavy psov, zabezpečuje výchovu, preskúšanie, menovanie a delegovanie kynologických rozhodcov, vypracováva a predkladá orgánom štátnej správy na schválenie skúšobné poriadky pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a chovnej spôsobilosti, spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú kynológiou.

6.  Organizuje a usmerňuje poľovnícke strelectvo, zabezpečuje strelecký výcvik vrátane praktickej i teoretickej prípravy, dôsledne vedie členov SPZ k dodržiavaniu bezpečnostných  predpisov pri používaní a úschove zbraní, organizuje kontrolné streľby a ďalšie strelecké podujatia. Spolupracuje  s organizáciami, ktoré sa zaoberajú poľovníckym a športovým  strelectvom a výrobou či distribúciou streleckých potrieb.

7.  Organizuje a usmerňuje činnosť klubov zriadených pri SPZ.

8.  Získava a organizuje mládež pre činnosť v SPZ.

9.  Vydáva Vestník SPZ, odborný časopis, odborné publikácie a ďalšie pomôcky či propagačný materiál z oblasti poľovníckej  činnosti.

10. Bezplatne poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce sa poľovníctva.

11. Dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov hromadné poistenie v súvislosti s rizikami, ku ktorým môže prísť pri výkone  práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou.

12.  Za záslužnú činnosť v poľovníctve udeľuje podľa kritérií stanovených v smerniciach poľovnícke vyznamenania.

13.  Vykonáva kontrolu činnosti svojich orgánov a poskytuje im  poradenskú činnosť.

14.  Vydáva kárny poriadok, ktorý upravuje postup kárnych orgánov SPZ pri stíhaní kárnych priestupkov členov SPZ, práva a povinnosti kárnych orgánov, stíhaných členov a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.“

§ 4
Hospodárenie

1.  Majetok organizačných jednotiek SPZ je v ich vlastníctve. S týmto majetkom hospodária podľa Stanov SPZ, vlastných stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Organizačná jednotka SPZ nenesie zodpovednosť za hospodárenie iných organizačných jednotiek SPZ. Organizačné jednotky SPZ pri svojom zániku nemajú nárok na podiel majetku z vyššej organizačnej  jednotky SPZ.

2.  Majetok SPZ a jeho organizačných jednotiek tvoria:

        a)    hnuteľný i nehnuteľný majetok a jeho výnosy,

         b)    zápisné, členské a účelové príspevky,

          c) dotácie, subvencie a dary,

          d) príjmy z hospodárskej a inej činnosti,

         e) majetkové účasti v obchodných spoločnostiach a iné.

3.   Organizačné jednotky SPZ hospodária samostatne podľa rozpočtov, ktoré schvaľujú ich orgány. Na realizáciu svojich úloh môžu organizačné jednotky SPZ zriaďovať účelové fondy. Podrobnosti o tvorbe a použití prostriedkov z týchto fondov stanoví zriaďovateľ fondu.

Druhá časť
Členovia, ich práva a povinnosti

§ 5
Členstvo

1.  Členom SPZ môžu byť:
     
        a)  občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým  alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky,

        b) právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky,

       c)  osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v SPZ.

2.  Členov podľa § 5, ods. 1, písm. a) prijíma na základe písomnej žiadosti predstavenstvo okresnej alebo regionálnej  organizácie SPZ (ďalej len OkO alebo RgO SPZ), v obvode ktorého má žiadateľ bydlisko. Členov eviduje kancelária OkO alebo RgO SPZ v mieste  bydliska.

3. Poľovnícke združenia prijíma a začleňuje do organizačnej štruktúry SPZ predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ. Záujmové kluby a iné  právnické osoby so sídlom na území SR prijíma a začleňuje do  organizačnej štruktúry SPZ prezídium SPZ.

4. Čestné členstvo podľa § 5,ods.1, písm. c) udeľuje občanom  Slovenskej republiky, osobám s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ, v obvode ktorého  má uchádzač bydlisko. Čestné členstvo cudzím štátnym príslušníkom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR udeľuje  prezídium SPZ.

5. Člen SPZ môže byť evidovaný len v jednej OkO alebo RgO SPZ.

6. Členstvo nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení zápisného, členského, prípadne účelového príspevku.  Zápisné, členský, prípadne účelový príspevok treba zaplatiť vopred. V prípade zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského ani účelového príspevku zaplateného za bežný rok. Ak však orgán štátnej správy právoplatne odmietne prijatému členovi vydať poľovný lístok, vráti sa mu na jeho žiadosť celý členský i účelový príspevok.

7.  Členstvo v kluboch SPZ je podmienené riadnym alebo kolektívnym členstvom v SPZ. Za členstvo v kluboch sa vyberá  členský poplatok, ktorého výšku určujú orgány klubu v súlade s ich stanovami. Výšku členského príspevku za právnické osoby  určí prezídium SPZ.

8.  Odmietnutie prijatia za člena podľa § 5, ods. 1, písm. a)  musí predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ žiadateľovi zdôvodniť a oznámiť doporučeným listom do 30 dní od vynesenia rozhodnutia. Odmietnutí žiadatelia podľa § 5, ods. 1, písm. a) a b) majú  právo požiadať o preskúmanie príslušnú okresnú radu SPZ, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou na najbližšom zasadnutí.

9.  Členstvo v SPZ sa preukazuje členským preukazom, ktorý je vlastníctvom SPZ, resp. potvrdením o prijatí do SPZ.

10. Členský preukaz vydáva a odníma členom kancelária OkO alebo RgO SPZ, príslušná podľa trvalého bydliska člena. Preukaz o členstve v kluboch vydáva a odníma príslušný orgán klubu. Potvrdenie o prijatí právnických osôb do SPZ vydáva a odníma predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ alebo prezídium SPZ.

§ 6
Práva členov

1.  Členovia SPZ majú právo zúčastňovať sa na schôdzach a zasadnutiach organizačných jednotiek SPZ, ktorých sú členmi, prerokúvania všetkých otázok s hlasovacím právom, voliť a byť volení do orgánov SPZ okrem prípadov, keď je v Stanovách SPZ výslovne uvedené inak, podávať návrhy, dopyty a sťažnosti, zúčastňovať sa podujatí SPZ a využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva v SPZ. Člen SPZ má právo nahliadnuť do spisového materiálu, ktorý sa týka jeho práv a povinností, robiť si z neho výpisky a za úhradu požiadať o vyhotovenie kópie príslušného materiálu.

2.  Právnické osoby - členovia SPZ - majú primerané práva ako fyzické osoby
členovia SPZ, pričom aktívne a pasívne volebné právo má len ich zástupca, pokiaľ mu to Stanovy SPZ umožňujú.

3.  Čestní členovia SPZ nemajú hlasovacie právo ani aktívne a pasívne volebné právo.

§ 7
Povinnosti členov

1.  Členovia SPZ sú povinní:

      a)  dodržiavať právne predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive, ochrane prírody, veterinárne predpisy, Stanovy SPZ a ostatné interné predpisy SPZ, Stanovy SPK a ostatné interné predpisy SPK, plniť úlohy vyplývajúce z  týchto predpisov a uznesení orgánov SPZ a SPK,

      b)  prehlbovať svoje odborné vedomosti,

      c)  angažovať a zúčastňovať sa aktívne na práci v SPZ, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať  pravidlá občianskej a poľovníckej morálky,

      d)  platiť včas členské a účelové príspevky OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní,

      e)  do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu a sídla hlásiť  kancelárii OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní zmenu svojej adresy  a členstvo v iných poľovníckych organizáciách a združeniach  ako aj zmenu v nadobudnutí a držbe poľovných zbraní,

       f)  nahradiť SPZ škodu, za vznik ktorej zodpovedajú.

2.  Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov SPZ.

3.  Člen SPZ môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov SPZ a ďalších interných predpisov SPZ v konaní pred orgánmi SPZ len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

§ 8
Zánik členstva

      Členstvo v SPZ zaniká:

         a) vystúpením, oznámeným doporučeným listom predstavenstvu OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sú evidovaní,

         b) rozhodnutím o vylúčení zo SPZ,

         c)  nezaplatením členského a účelového príspevku v stanovenej lehote,

         d)  smrťou člena,

        e)  zánikom právnickej osoby, v ktorej je kolektívnym členom,

          f)  rozhodnutím o odňatí čestného členstva v SPZ,

         g)  zrušením rozhodnutia o prijatí právnickej osoby za člena SPZ.

§ 9
Zásady organizácie

1. SPZ je budovaný na humanitných a demokratických zásadách. Všetky orgány SPZ od najnižších po najvyššie sú volené členmi SPZ demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti členov, dôsledne dodržiavať právne predpisy. Uznesenia vyšších orgánov SPZ sú záväzné pre nižšie orgány SPZ, organizačné jednotky SPZ a pre všetkých členov SPZ. Členovia vyšších orgánov SPZ sa môžu zúčastňovať na rokovaniach  nižších orgánov SPZ, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPZ delegovaní. Vyšší orgán SPZ je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPZ, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k závažnému porušeniu právnych predpisov. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť, okrem druhostupňových rozhodnutí rady SPZ a DR SPZ. V neprospech člena môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

2.  Štatutárnymi zástupcami ústredia SPZ sú prezident alebo viceprezidenti alebo výkonný riaditeľ kancelárie SPZ, v OkO alebo RgO SPZ, kluboch a poľovníckych združeniach predseda alebo tajomník. Orgány SPZ môžu na základe plnej moci poveriť svojím zastupovaním i iného člena SPZ.

3.  Funkcie volených členov orgánov SPZ sú bezplatné a čestné, okrem funkcií tajomníkov, ak túto funkciu vykonávajú v pracovnom pomere. Funkcionárom však patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPZ podľa platných predpisov.

4.  Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny.

5.  Orgány a komisie SPZ sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia viac ako polovice prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov alebo  delegátov, pokiaľ nie je v týchto stanovách výslovne uvedené inak. Orgány a komisie SPZ môžu rozhodovať i per rollam, pokiaľ je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPZ písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, kde Stanovy SPZ vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

6.  Rada SPZ dozerá, aby Stanovy SPZ boli v súlade s platnými právnymi predpismi, úlohami a záujmami SPZ. Ak sa v dôsledku zmeny právnych predpisov dostanú Stanovy SPZ do rozporu s týmito predpismi alebo sa dostanú do rozporu so záujmami a úlohami SPZ, rada SPZ 3/5 väčšinou všetkých svojich členov rozhodne o ich zmene, ktorá tento rozpor odstráni.

7.  O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány SPZ do 15  dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca príslušného orgánu.

8.  Členov orgánov volených snemami SPZ môže z funkcie uvoľniť príslušná rada SPZ, ak o to požiadajú. Členov týchto orgánov, ktorý si opätovne neplnia povinnosti vyplývajúce z funkcie, môže príslušná rada odvolať. Členov ostatných orgánov a komisií SPZ môžu z funkcie odvolať alebo uvoľniť orgány, ktoré ich do funkcie zvolili. Členovia všetkých orgánov a komisií SPZ môžu byť z funkcie odvolaní v kárnom konaní. Na uvoľnenú funkciu zvolí nového člena príslušná rada SPZ.

9.  Na zabezpečenie plnenia úloh môže rada SPZ a rady OkO alebo RgO SPZ zriaďovať odborné komisie.

10. Kumulácia funkcií je nezlúčiteľná, ak sú tieto vo vzájomnom  kontrolnom vzťahu.

11. Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPZ môžu členovia SPZ alebo organizačné jednotky SPZ, ktorých sa rozhodnutie týka, podať odvolanie, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je uvedené inak.

12. Orgány SPZ môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu vyhovejú v plnom rozsahu, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť dňom vynesenia; ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPZ, ak v Stanovách SPZ výslovne nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia kárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

13. Rozhodnutia orgánov SPZ, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPZ a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote, alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

14. Funkčné obdobie orgánov SPZ je päťročné. Končí sa dňom konania snemu SPZ, snemu OkO
RgO SPZ alebo dňom konania výročnej členskej schôdze PZ v roku konania snemu OkO RgO SPZ. V prípade mimoriadneho snemu SPZ alebo OkO RgO SPZ sa funkčné obdobie ich orgánov a orgánov nižších organizačných jednotiek končí dňom konania mimoriadneho snemu. Ak sa doplňovacie voľby orgánov SPZ uskutočnia v priebehu funkčného obdobia medzi snemami, funkčné obdobie končí dňom konania snemu SPZ, snemu OkO RgO SPZ alebo výročnej členskej schôdzi PZ SPZ konanej v roku, kedy sa uskutočnil snem OkO RgO SPZ.

15. Stanovy SPZ a interné predpisy SPZ vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPZ, orgány a organizačné jednotky SPZ. Čo nie je v Stanovách SPZ alebo iných predpisoch SPZ výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými predpismi SPZ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPZ môže podávať len rada SPZ, výklad iných interných predpisov len orgán SPZ, ktorý tieto predpisy schválil. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z interných predpisov SPZ je možné udeliť len v prípade, že to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPZ v predpise na to splnomocnený.

§ 10
Organizačná štruktúra SPZ

   Organizačnými jednotkami SPZ sú:

       a)   poľovnícke združenia (ďalej PZ )),

       b)   okresné alebo regionálne organizácie SPZ,
      
       c)   záujmové kluby SPZ,
      
       d)   ústredie SPZ.

§ 11
Poľovnícke združenia

1.  Základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou  je PZ SPZ.

2.  PZ sa zakladá na ustanovujúcej členskej schôdzi, ktorú zvolá  predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ na základe žiadosti minimálne 3 členov SPZ, ktorí sú držiteľmi platných poľovných lístkov, do 30 dní od dňa doručenia žiadosti.

3.  Na ustanovujúcej členskej schôdzi za účasti zástupcu predstavenstva OkO alebo RgO SPZ:

       a)   schvaľuje prijatie členov,
      
       b)   schvaľuje prijatie vlastných stanov,

        c)   volí orgány, resp. štatutárneho zástupcu,

        d)   schvaľuje výšku členského podielu.

4.   Podmienkou vzniku PZ a jeho začlenenia do organizačnej štruktúry SPZ je:

        a)   prijatie stanov PZ a uznanie záväznosti Stanov SPZ,

        b)   rozhodnutie predstavenstva OkO alebo RgO SPZ o začlenení do organizačnej štruktúry SPZ.

5.  Centrálny register základných organizačných jednotiek vedie kancelária SPZ na základe oznámenia OkO
RgO SPZ.

§ 12
Členstvo v PZ

1.  Členom PZ SPZ môže byť len člen SPZ s platným poľovným lístkom.

2.  Členov do PZ prijíma členská schôdza PZ na základe písomnej žiadosti z radov čakateľov na členstvo v PZ. Prijímanie a postavenie čakateľov na členstvo v PZ upravuje Organizačný a rokovací poriadok SPZ.

3.  Členstvo v PZ nadobúda platnosť prijatím, účinnosť podpísaním  stanov PZ po predchádzajúcom zaplatení členského podielu PZ; PZ nemôže prijatému členovi odoprieť podpísanie stanov a uhradenie členského podielu.

4.  Členstvo v PZ zaniká:

       a)   smrťou člena,

       b)   vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru  PZ,

       c)   zánikom členstva v SPZ,

       d)   vylúčením z PZ,

       e)   zánikom PZ,

        f)    nezaplatením riadnych  alebo účelových členských príspevkov v stanovenej lehote,

        g)   právoplatným rozhodnutím o odňatí poľovného lístku.

5.  Členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo, sa vráti členský podiel alebo jeho zostatková hodnota. Vlastné stanovy PZ určia prípadnú výšku majetkového podielu členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo. Obidva podiely sú splatné až po schválení ročných hospodárskych výsledkov a odrátaní  pohľadávok, ktoré PZ voči členovi má.

§ 13
Práva a povinnosti členov PZ

1.  Člen PZ má právo:

      a)   zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských  schôdzach PZ,

       b)   voliť a byť volený do orgánov PZ, resp. vyšších orgánov  SPZ,

       c)   zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva a ostatnej  činnosti PZ,

       d)   podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom PZ, resp.  vyšším orgánom SPZ.

2.  Člen PZ je povinný:

      a)   zaplatiť členský podiel a členské príspevky v čiastke a termíne stanovenom orgánmi PZ,

       b)   podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom  PZ,

       c)   dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy PZ,

       d)   plniť rozhodnutia orgánov PZ,

       e)   nahradiť PZ škodu, za vznik ktorej zodpovedá.

§ 14
Orgány PZ

  Orgánmi PZ sú:

     a)   členská schôdza PZ,

      b)   výbor PZ,
     
      c)   dozorná rada (kontrolór) PZ.

§ 15
Členská schôdza PZ

1.  Členská schôdza PZ je najvyšším orgánom PZ. Schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy do roka, z toho raz za rok,  spravidla do konca februára ako výročná.

2.  Členskú schôdzu PZ zvoláva výbor PZ podľa plánu schváleného členskou schôdzou alebo podľa aktuálnej potreby, a to písomne s uvedením navrhovaného programu aspoň 8 dní vopred. Výbor PZ  musí do 30 dní zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada aspoň  1/3 členov PZ, dozorná rada, vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty schôdzu nezvolá, na základe oznámenia navrhovateľa schôdzu zvolá na  náklady PZ vyšší orgán SPZ.

3.  Členská schôdza PZ rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach PZ, najmä

       a)   zmene stanov PZ,

       b)   volí na päťročné funkčné obdobie predsedu PZ, poľovníckeho hospodára, ďalších členov výboru PZ do konkrétnych funkcií vo výbore                        PZ a dozornú radu alebo kontrolóra PZ,

        c)   volí delegátov a náhradníkov na snem OkO alebo RgO SPZ podľa kľúča určeného radou OkO alebo RgO SPZ,  
      
        d)   volí a odvoláva zástupcov PZ do rady OkO
RgO SPZ a ich náhradníkov, ak sa  rada OkO RgO SPZ nevolí priamo na sneme                            OkO RgO SPZ,

        e)   na základe návrhu výboru PZ rozhoduje o zaradení čakateľov na členstvo v PZ, o prijatí člena PZ alebo jeho vylúčení v odvolacom               konaní,

         f)   o stanovení výšky členských podielov, riadnych alebo účelových členských príspevkov,

         g)   o návrhu na ustanovenie poľovníckej stráže, resp. o návrhu na jeho odvolanie,

         h)   o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru PZ alebo dozornej rady PZ,

         i)   o zrušení PZ; toto uznesenie musí bezodkladne oznámiť predstavenstvu OkO alebo RgO
SPZ, orgánom štátnej správy, vlastníkovi (užívateľovi poľovných pozemkov), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva,
       
         j)   o schválení správy výboru PZ, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami PZ,

        k)   o výpovedi alebo dohode o zrušení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva,

         l)   o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru PZ o uložení kárneho opatrenia,

       m)   o schválení správy výboru PZ, o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok a správy dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,

        n)   o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

        o)   o schválení plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.

4.  Prvá členská schôdza v kalendárnom roku sa spravidla označuje ako výročná členská schôdza a do programu tejto schôdze musia byť zahrnuté tieto body:

        a)   schválenie správy výboru PZ o činnosti a výsledkoch hospodárenia PZ za uplynulý rok, ako i správa dozornej rady PZ o kontrole činnosti a hospodárenia PZ,

        b)   rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok

        c)   schválenie plánu činnosti PZ na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,

        d)   schválenie výšky členských podielov,

        e)   schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.

5.  Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov PZ je potrebný na platnosť rozhodnutia  o:

        a)   zmene stanov PZ,

        b)   voľbe a odvolaní členov orgánov PZ,

        c)   prijímaní členov PZ a v odvolacom konaní o vylučovaní členov PZ,

        d)   zamietnutí odvolania proti kárnemu rozhodnutiu vynesenému výborom PZ,

        e)   určení členského podielu a členských príspevkov v PZ,

         f)   úhrade straty a použití výsledkov hospodárenia PZ,

        g)   o zániku PZ, výpovedi alebo dohode o zániku zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva,

        h)    zlúčení s iným PZ.

§ 16
Výbor PZ

1.  Výkonným orgánom PZ je výbor PZ, ktorý:

         a)   spravuje záležitosti PZ v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí PZ a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom PZ,

         b)   zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny PZ,
   
         c)   v kárnom konaní ukladá členom PZ kárne opatrenia,

         d)   predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi PZ,

         e)   rozhoduje o odňatí povolenky vydanej užívateľom revíru; odvolanie alebo sťažnosť proti takémuto rozhodnutiu výboru nemá odkladný účinok.
      
          f)   vyhodnocuje splnenie podmienok čakateľskej praxe a odporúča členskej schôdzi PZ prijať čakateľov na členstvo v PZ,

2.  Výbor PZ sa skladá z predsedu, poľovníckeho hospodára a ďalších členov. Počet členov výboru PZ určuje členská schôdza PZ. Vo výbore s menším  počtom členov možno jednotlivé funkcie spojiť. Navzájom však nemožno spájať funkcie predsedu, tajomníka, poľovníckeho hospodára a finančného hospodára. Poľovnícky hospodár môže funkciu vykonávať až po schválení orgánom štátnej správy. PZ, ktoré nemajú uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva volia len štatutárneho zástupcu (predsedu PZ), ďalšie funkcie  len v prípade potreby.

3.  Schôdze výboru zvoláva písomne predseda PZ alebo iný poverený člen výboru aspoň 5 dní vopred, pričom pozýva i predsedu dozornej rady PZ, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas. V neodkladných prípadoch je možné schôdzu výboru zvolať i pred stanovenou lehotou.

4.  Predseda PZ musí najneskôr do 5 dní zvolať schôdzu výboru PZ, ak o to požiada aspoň 1/3 členov PZ, dozorná rada (kontrolór), vyššie orgány SPZ alebo orgán štátnej správy. Ak do tejto lehoty schôdzu nezvolá, zvolá ju na základe podnetu navrhovateľa predseda s tajomníkom OkO
RgO SPZ v zmysle § 28 ods. 4 Stanov SPZ.

§ 17
Dozorná rada (kontrolór) PZ

1.  Dozorná rada (kontrolór) PZ je kontrolný orgán PZ nezávislý  na výbore. Zodpovedá členskej schôdzi PZ, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených  nedostatkov a chýb.

2.  Dozornú radu PZ volí a počet jej členov určuje členská  schôdza PZ. V PZ s malým počtom členov sa nevolí dozorná  rada, ale len kontrolór. Členstvo v dozornej rade PZ je  nezlúčiteľné s členstvom vo výbore PZ.

3.  Dozorná rada (kontrolór) PZ kontroluje činnosť a hospodárenie  PZ a jeho orgánov, najmä plnenie plánu poľovníckeho a finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov,  dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí PZ  a vyšších orgánov SPZ.

4.  Vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných  rád SPZ, metodickými pokynmi rady SPZ a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Schádza sa podľa potreby, najmenej dva  razy do roka, zvoláva ju predseda dozornej rady.

§ 18
Zastupovanie PZ

PZ zastupuje predseda alebo tajomník alebo iný člen PZ poverený výborom alebo členskou schôdzou PZ.

§ 19
Zápisnice o rokovaní orgánov

O rokovaní orgánov PZ a jeho výsledkoch sa robia stručné a výstižné zápisnice, ktoré sa archivujú. Zápisnice z rokovania členskej schôdze podpisuje predseda PZ alebo iný poverený člen výboru PZ a dvaja overovatelia a zápisnice z výboru PZ podpisuje predseda PZ alebo iný poverený člen výboru PZ. Zápisnice z dozornej rady PZ podpisuje jej predseda. Zápisnice z rokovania členských schôdzí PZ a rovnopisy správ dozorných rád PZ sa zasielajú do 30 dní odo dňa rokovania  i OkO alebo RgO SPZ.

§ 20
Členská disciplína

1.  Členovi PZ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení:

       a)   pokarhanie pred výborom PZ,

       b)   dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu, pohlavia zveri alebo spôsobu lovu)  na dobu 1 až 5 rokov,

       c)   zníženie podielu na výsledku hospodárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov,

       d)   vylúčenie z PZ.

2.  Vylúčiť z PZ možno len člena, ktorý hrubo, alebo opätovne do piatich rokov od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého PZ porušil Stanovy SPZ, interné predpisy PZ, alebo predpisy upravujúce výkon práva poľovníctva a predpisy súvisiace s výkonom práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči PZ, alebo konal v rozpore so záujmami PZ.

3.  Rozhodnutie výboru PZ o uložení kárneho opatrenia a rozhodnutie členskej schôdze o odvolaní sa musí vypracovať písomne a musí obsahovať číslo rozhodnutia, označenie orgánu, ktorý ho vyniesol, deň a miesto vynesenia rozhodnutia, osobné údaje stíhaného, výrok o vine s popisom skutku, a označením predpisu k porušeniu ktorého došlo, presné uvedenie kárneho opatrenia, odôvodnenie so stručným, presným a výstižným popisom skutkového stavu  a poučenie o opravnom prostriedku.

4.  Písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému.Za doručené sa považuje aj rozhodnutie vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné stíhaného na uvedenej adrese zistiť, ak stíhaný zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušnej OkO alebo RgO SPZ a doposlanie nie je možné alebo poštovými podmienkami nie je dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo stíhaný odmietol zásielku prevziať. Za deň doručenia sa považuje deň vrátenia písomnosti výboru PZ.

5.  Proti kárnemu opatreniu výboru PZ sa môže stíhaný písomne odvolať do 15 dní od jeho doručenia na členskú schôdzu PZ, alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Ak sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovne vzdá, nepodá odvolanie v stanovenej lehote, podané odvolanie vezme späť do zasadnutia členskej schôdze PZ alebo členská schôdza odvolanie zamietne v celom rozsahu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Proti rozhodnutiu členskej schôdze PZ vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie nepripúšťa. Odvolanie podané kárne stíhaným členom v stanovenej lehote má odkladný účinok.

6.  Odvolanie prerokuje výbor PZ na svojom najbližšom zasadnutí. Ak na základe odvolania a dôvodov v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovie, musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia spolu so svojim stanoviskom k jednotlivým bodom odvolania a kompletným spisovým materiálom odstúpiť členskej schôdzi PZ.

7.  Ak členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ odvolaniu vyhovie z dôvodov, že skutok sa nestal, uvedeným skutkom neboli porušené príslušné predpisy, alebo nie je možné preukázať, že uvedený skutok spáchal obvinený člen PZ, v uznesení členskej schôdze sa uvedie, že konanie proti členovi sa zastavuje. Ak odvolaniu vyhovie len z dôvodu odvolania voči výške uloženého kárneho opatrenia, rozhodnutie zruší a vráti výboru PZ na nové prvostupňové konanie s tým, aby výbor uložil iný druh kárneho opatrenia. Doručenie rozhodnutia druhostupňového orgánu sa vykoná podľa odseku 4.

8.  Po uplynutí polovice kárnych opatrení uložených podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c), môže kárny orgán, ktorý vyniesol právoplatné rozhodnutie rozhodnúť na základe žiadosti o odpustení ich zvyšku.

9.  Člena nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula trojročná premlčacia lehota. Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína plynúť nová premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy výbor PZ obdržal oznámenie o spáchaní skutku. Ak je skutok predmetom trestného alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota spočíva až do dňa ich právoplatného rozhodnutia a týmto dňom začína plynúť nová premlčacia lehota.

10. Rozhodnutie súdov alebo orgánov štátnej správy o potrestaní páchateľa trestného činu alebo priestupku nevylučuje kárne stíhanie člena kárnymi orgánmi PZ. Kárne orgány PZ rozhodujú nezávisle od rozhodnutí štátnych orgánov a môžu uložiť kárne opatrenie aj v prípadoch, keď štátne orgány zastavili stíhanie v dôsledku vyhlásenia amnestie alebo nezistili v konaní stíhaného trestný čin alebo priestupok.

 11. Kárne opatrenie je možné vykonať len vtedy, ak rozhodnutie o jeho uložení nadobudlo právoplatnosť. U kárnych opatrení časovo vymedzených začína kárne opatrenie plynúť prvým dňom, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

§ 21
Úlohy PZ

1.  Základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárske  využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy PZ:

       a)   vypracováva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje dôsledné plnenie  schválených plánov,

       b)   stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného  prostredia,

       c)   robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych  a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,

       d)   zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,

       e)   buduje poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky, poľovnícke chaty a pod.),

        f)   spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.

2.  Zabezpečuje hospodárne využitie a fyzickú a právnu ochranu svojho i zvereného majetku, s ktorým hospodári.

3.  Výchovne pôsobí na svojich členov a stará sa o ich odborný rast.

4.  Pri plnení svojich úloh spolupracuje s vlastníkmi a užívateľmi  poľovných pozemkov.

5.  Propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou, prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré  prispievajú k zveľadeniu poľovníctva.

§ 22
Hospodárenie PZ

1.  PZ ako základná organizačná jednotka SPZ s právnou subjektivitou hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia  schváleného členskou schôdzou. Rozpočet PZ nie je súčasťou  rozpočtu SPZ ani príslušných OkO alebo RgO SPZ.

2.  Majetok PZ tvoria:

       a)   členské podiely,

        b)   členské a účelové príspevky,

        c)   výnosy z poľovníckeho hospodárenia,

        d)   príjmy z inej činnosti,

        e)   iné majetkové príjmy a hodnoty,

         f)   ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.

3.  Členské podiely nie sú vo vlastníctve PZ, sú len zverenými prostriedkami členov, ktorými PZ môže disponovať len v prípade, že nemá k dispozícii iné finančné prostriedky a k ich použitiu dá súhlas členská schôdza PZ. Pri zániku členstva v PZ sa členské podiely alebo ich zostatková hodnota  vracajú členom alebo dedičom.

4.  PZ vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzné právne normy.

5.  PZ musí zo svojich zdrojov zabezpečiť:

         a)   prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s platením nájomného, chovom poľovne upotrebiteľných psov, starostlivosťou o zver a poľovnícke zariadenia, úhradou daní  a poplatkov,

         b)   prostriedky na tvorbu centrálne zriadených fondov za účelom zveľadenia poľovníctva a zabezpečenia činnosti SPZ. Výšku odvodov do týchto fondov určí rada SPZ alebo príslušná rada OkO alebo RgO SPZ.

§ 23
Zánik PZ

1.  PZ zaniká

        a)   uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov PZ, v ktorom je vykonaním likvidácie majetku PZ poverený likvidátor alebo likvidačná komisia. Uznesenie o zániku PZ nadobudne platnosť a účinnosť dňom, kedy správu likvidátora (likvidačnej komisie) schváli členská schôdza PZ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov PZ,  

        b)   rozhodnutím predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, ak PZ neplní povinnosti vyplývajúce zo Stanov SPZ alebo stanov PZ, alebo vyvíja činnosť v rozpore s týmito stanovami. Proti rozhodnutiu predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, ktoré vo veci vynesie prvostupňové rozhodnutie, môže PZ podať odvolanie na prezídium SPZ do 30 dní od jeho doručenia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené v odvolacom konaní je konečné a ďalší opravný prostriedok sa proti nemu nepripúšťa. Likvidáciu majetku vykoná určený likvidátor (likvidačná komisia), správu o likvidácii majetku schvaľuje orgán, ktorý likvidáciu nariadil.

2.  Likvidátor (likvidačná komisia):

        a)   sústredí peňažné prostriedky PZ na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok,

        b)   z prípadného výťažku uhradí záväzky PZ, vráti členom PZ celé alebo zostatkové časti členských podielov,

        c)   pri zániku PZ sa prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa koeficientu získaného počtom členov a  násobkom ročnej dĺžky ich členstva v PZ,

        d)   úradným spôsobom znehodnotí pečiatky PZ a zabezpečí uloženie spisového materiálu a písomností účtovnej povahy na OkO alebo RgO SPZ v súlade so skartačným poriadkom SPZ,

        e)   správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a OkO alebo RgO SPZ, prípadne ďalším  zainteresovaným orgánom.

3.  Pri vystúpení alebo vylúčení z organizačnej štruktúry SPZ nemajú PZ nárok na podiel z majetku OkO alebo RgO SPZ.

§ 24
Okresné a regionálne organizácie SPZ

1.  OkO alebo RgO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené OkO alebo RgO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v OkO alebo RgO SPZ evidovaní. Ak revír PZ  leží v územnej pôsobnosti viacerých OkO alebo RgO SPZ, PZ patrí do miestnej pôsobnosti OkO alebo RgO SPZ, v ktorej sa nachádza najväčšia časť revíru.

2.  Regionálnu organizáciu (ďalej len RgO SPZ) tvoria všetky PZ  SPZ nachádzajúce sa v územných obvodoch minimálne dvoch  okresov a všetci členovia SPZ, ktorí sú v RgO SPZ evidovaní.

3.  Orgány OkO alebo RgO SPZ sú:

        a)   snem OkO alebo RgO SPZ,
       
        b)   rada OkO alebo RgO SPZ,

        c)   predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ,

        d)   dozorná rada OkO alebo RgO SPZ.

4.  OkO alebo RgO SPZ môžu prijímať vlastné stanovy, ktoré zohľadňujú miestne podmienky, avšak nesmú byť v rozpore  so Stanovami SPZ.

5.  Práva a povinnosti regionálnych organizácií SPZ zodpovedajú právam a povinnostiam okresných organizácií SPZ.

§ 25
Vznik a zánik OkO alebo RgO SPZ

1.  OkO alebo RgO SPZ sa zakladá na jej ustanovujúcom sneme prijatím uznesenia o jej založení delegátmi ustanovujúceho snemu. Ustanovujúci snem zvoláva okresná rada SPZ alebo prípravný výbor tak, ako snem OkO alebo RgO SPZ. Prípravný výbor musí byť zvolený väčšinou štatutárnych zástupcov alebo delegátov PZ a zástupcov členov  neumiestnených v PZ z príslušného územného obvodu.

2.  Podmienkou vzniku OkO alebo RgO SPZ je uznanie záväznosti Stanov SPZ, zvolenie orgánov uvedených v § 24, ods. 3 Stanov SPZ a jej začlenenie do organizačnej štruktúry SPZ na základe rozhodnutia rady SPZ.

3.  V prípade vzniku nových OkO alebo RgO SPZ prechádza časť majetku z vlastníctva pôvodných OkO alebo RgO SPZ do vlastníctva novovzniknutých OkO alebo RgO SPZ spravidla  podľa podielu počtu členskej základne tvoriacej novovzniknuté  subjekty.
O prechode majetku spíše pôvodná OkO alebo RgO SPZ s novozniknutou OkO alebo RgO  SPZ dohodu, ktorej obsahom bude najmä popis odovzdaného  majetku, spôsob jeho odovzdania a prevzatia, príp. popis majetku a spôsob jeho užívania, pokiaľ s ním budú nakladať  obidve zmluvné strany spoločne.

4.  OkO alebo RgO SPZ zaniká:

        a)   uznesením snemu OkO alebo RgO SPZ 3/5 väčšinou  hlasov všetkých delegátov,

        b)   rozhodnutím prezídia SPZ, ak neplní povinnosti vyplývajúce  zo Stanov SPZ alebo vyvíja činnosť v rozpore so Stanovami SPZ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu o zrušení OkO alebo RgO SPZ možno podať odvolanie na radu SPZ do 30 dní od doručenia uznesenia. Riadne podané odvolanie má odkladný  účinok.

5.  Pri zániku OkO alebo RgO SPZ uznesením ich orgánov tieto súčasne určia orgán, ktorý likvidáciu vykoná.

6.  Pri zániku OkO alebo RgO SPZ rozhodnutím prezídia SPZ vykoná  likvidáciu orgán určený prezídiom SPZ podľa jeho pokynov.

7.  OkO alebo RgO SPZ pri svojom zániku nemajú nárok na podiel z majetku ústredia SPZ a z majetku obchodných organizácii,  ktoré boli ústredím zriadené.

8.  V prípade zániku OkO alebo RgO SPZ prechádza majetok zaniknutého subjektu do vlastníctva tej OkO alebo RgO SPZ, ktorá bude na danom územní vykonávať činnosť v zmysle týchto stanov.

9.  Pri transformácii OkO alebo RgO SPZ na novú OkO alebo RgO SPZ  nemajú PZ nárok na podiel z jej majetku, alikvotná časť majetku podľa počtu členov sa presúva priamo na novovzniknutú  OkO alebo RgO SPZ.

§ 26
Snem OkO alebo RgO SPZ

1.  Snem OkO alebo RgO SPZ je zhromaždenie delegátov zvolených PZ na základe  kľúča určeného okresnou alebo regionálnou radou SPZ, ako aj delegátov za členov  neumiestnených v PZ. PZ, ktoré nemá uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva, má právo delegovať svojho zástupcu na snem OkO RgO SPZ ako delegáta s hlasom rozhodujúcim len v prípade, ak má viac ako 10 členov, ktorí nie sú členmi iného PZ. Výnimku z tohto pravidla môže povoliť príslušná rada OkO RgO SPZ. Títo delegáti majú na sneme OkO alebo RgO SPZ hlas rozhodujúci. Snemu OkO alebo RgO SPZ sa zúčastňujú s hlasom poradným i členovia  rady OkO alebo RgO SPZ a dozornej rady OkO alebo RgO SPZ, pokiaľ neboli zvolení za delegátov s hlasom rozhodujúcim. Hostí na snem OkO alebo RgO SPZ môže pozvať rada OkO alebo RgO SPZ, hostia  majú len hlas poradný.

2.  Snem OkO alebo RgO SPZ zvoláva rada OkO alebo RgO SPZ raz za 5 rokov písomnými pozvánkami najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. Mimoriadny snem OkO alebo RgO SPZ zvoláva rada OkO alebo RgO SPZ z vlastnej iniciatívy alebo ak o to požiada viac ako polovica PZ, alebo ak o to požiada vyšší orgán SPZ.

3.  Snem OkO alebo RgO SPZ:

        a)   
berie na vedomie nomináciu zástupcov PZ do zboru zástupcov rady OkO RgO SPZ a ich náhradníkov, ktorí v prípade neúčasti zástupcov PZ na rade OkO RgO SPZ vystupujú ako zástupcovia PZ alebo volí radu OkO RgO SPZ,

        b)   podľa stanoviska dozornej rady schvaľuje výsledky hospodárenia za uplynulé volebné obdobie,

        c)   volí na päťročné funkčné obdobie predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ a dozornú radu OkO alebo RgO SPZ v počte a spôsobom, na ktorom sa  uznesie. Menovite volí do funkcie predsedu a tajomníka OkO alebo RgO  SPZ a predsedu DR OkO alebo RgO SPZ, prípadne i ostatných členov týchto orgánov,

        d)   volí delegátov na snem SPZ a ich náhradníkov podľa kľúča stanoveného radou SPZ a svojho zástupcu a jeho náhradníka do zboru zástupcov rady SPZ,

        e)   schvaľuje plán hlavných úloh OkO alebo RgO SPZ na budúce obdobie,

         f)   rozhoduje o výške zápisného, výške členského príspevku, prípadne o výške a použití účelových príspevkov. Výška týchto poplatkov musí byť pre všetkých členov OkO
RgO SPZ rovnaká,

         g)   rozhoduje o ďalších závažných záležitostiach OkO alebo RgO SPZ,

         h)   rozhoduje o zániku OkO alebo RgO SPZ.

4.  Rokovanie snemu OkO alebo RgO SPZ a voľby do orgánov, resp. voľby  delegátov na snem SPZ sa riadia volebným a rokovacím poriadkom schválených snemom OkO alebo RgO SPZ.

§ 27
Rada OkO alebo RgO SPZ

1.  Radu OkO alebo RgO SPZ tvorí zbor zástupcov priamo zvolených PZ, za každé PZ minimálne 1 člen a členovia predstavenstva OkO alebo RgO SPZ zvolení snemom OkO alebo RgO SPZ, pokiaľ nie sú členmi zboru zástupcov.  PZ, ktoré nemá uzavretú zmluvu o nájme výkonu práva poľovníctva má právo delegovať svojho zástupcu do zboru  zástupcov rady OkO alebo RgO SPZ len v prípade, ak má viac ako 10  členov, ktorí nie sú členmi iného PZ. Rada OkO alebo RgO SPZ môže byť zvolená aj snemom OkO alebo RgO SPZ. Náhradník zástupcu PZ sa zasadnutia rady OkO RgO SPZ zúčastňuje so všetkými právami a povinnosťami zástupcu PZ len v prípade, že sa zástupca PZ nemôže zasadnutia rady zúčastniť.

2.  Najvyšším orgánom OkO alebo RgO SPZ medzi zasadnutiami snemov OkO alebo RgO SPZ je rada OkO alebo RgO SPZ, ktorá zabezpečuje plnenie uznesení snemu OkO alebo RgO SPZ v období medzi jeho zasadnutiami. V tomto období môže rozhodovať v neodkladných prípadoch vo veciach, ktoré sú inak v právomoci snemu OkO alebo RgO SPZ a sú uvedené v § 26, ods.3 v tomto  rozsahu:

       a)   potvrdzovať nomináciu PZ do zboru zástupcov rady OkO alebo RgO SPZ,

       b)   rozhodovať o odvolaní alebo uvoľnení členov rady OkO alebo RgO SPZ, ktorí sa stali jej členmi zvolením do funkcie člena predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, odvolaní alebo uvoľnení členov rady OkO alebo RgO SPZ volenej snemom OkO alebo RgO SPZ a odvolaní alebo uvoľnení členov z funkcie člena predstavenstva OkO alebo RgO SPZ,
   
       c)   rozhodovať o výške zápisného, členského príspevku, prípadne o výške a použití účelových príspevkov; výška týchto poplatkov musí byť pre všetkých členov OkO
RgO SPZ rovnaká,
      
       d)   v prípade, že sa snem OkO alebo RgO nezíde, trojpätinovou väčšinou všetkých členov rozhodnúť o zániku OkO alebo RgO SPZ,

       e)   volí alebo odvoláva zástupcov OkO alebo RgO SPZ do rady  SPZ.

3.  Rada OkO alebo RgO SPZ:

       a)   zriaďuje pre svoju činnosť stále alebo dočasné komisie (určuje ich obsahovú náplň a menuje ich členov), ktoré na úseku svojej činnosti vykonávajú odbornú, metodickú  a poradenskú činnosť,

       b)   riadi činnosť OkO alebo RgO SPZ v období medzi snemami a rozhoduje vo všetkých závažných záležitostiach OkO alebo RgO SPZ, zvoláva a pripravuje snem OkO alebo RgO SPZ,

       c)   schvaľuje správu o výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, rozpočet na bežný rok, rozpočtové zmeny a presuny väčšieho rozsahu, rozhoduje o všetkých zásadných majetkových otázkach a použití účelových príspevkov, prerokováva správu DR OkO alebo RgO SPZ o výsledkoch kontrolnej a kárnej činnosti a prijíma opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov,

       d)   na plnenie svojich úloh zriaďuje kanceláriu OkO alebo RgO SPZ ako odborný administratívny a výkonný útvar, ktorý vedie členskú evidenciu, vyberá členské príspevky, z ktorých stanovenú  čiastku odvádza do konca februára bežného roku kancelárii SPZ a zabezpečuje všetku agendu OkO alebo RgO SPZ. Kanceláriu riadi  tajomník OkO alebo RgO SPZ (vedúci kancelárie) a zodpovedá za jej činnosť predstavenstvu rady OkO alebo RgO SPZ. Vydáva členom potvrdenie o členstve v SPZ za účelom vydania poľovného lístku a zbrojného preukazu. Do 30 dní od zasadnutia rady alebo predstavenstva OkO
RgO SPZ zasiela zápisnice z rokovania týchto orgánov kancelárii SPZ.

        e)   v preskúmavacom konaní rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb proti rozhodnutiu o neprijatí do SPZ,

         f)   schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy ročne. Zasadnutia zvoláva predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ minimálne 8 dní vopred so stanoveným programom rokovania. Ustanovujúcu schôdzu rady OkO alebo RgO SPZ zvoláva predseda OkO alebo RgO SPZ bezprostredne po jej vytvorení na sneme OkO alebo RgO SPZ, na tejto schôdzi poverí zostávajúcich členov predstavenstva OkO alebo RgO SPZ funkciami predsedov odborných komisií, pokiaľ do funkcií neboli zvolení priamo snemom OkO alebo RgO SPZ. Radu OkO alebo RgO SPZ musí zvolať do 30 dní, ak o to  požiada viac ako polovica PZ, dozorná rada OkO alebo RgO SPZ alebo nadriadený orgán SPZ. Na zasadnutiach rady OkO alebo RgO SPZ sa s hlasom poradným zúčastňujú i členovia dozornej rady OkO alebo RgO SPZ,

         g)   môže zastupovať PZ v obvode svojej pôsobnosti pred orgánmi štátnej správy tam, kde mu to právne predpisy ukladajú a v tých  prípadoch, v ktorých o to PZ požiadajú.

§ 28
Predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ

1.  Predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ v období medzi zasadnutiami rady OkO alebo RgO SPZ:

         a)   obstaráva všetky záležitosti OkO alebo RgO SPZ a spravuje jej  majetok,

         b)   pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a polročne sleduje  jeho plnenie,

         c)   rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení rady OkO alebo RgO SPZ a podáva jej o svojej činnosti správu,

         d)   prijíma členov na základe písomnej žiadosti a udeľuje čestné členstvo v SPZ,

         e)   organizuje vo svojom obvode teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva,
 vykonáva skúšky z poľovníctva a zostavuje skúšobné komisie pre skúšky z poľovníctva,

          f)    rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru s  platenými pracovníkmi OkO alebo RgO SPZ,

          g)   rozhoduje o začlenení PZ do organizačnej štruktúry SPZ,  resp. o zrušení PZ a o prijatí iných právnických osôb užívateľov poľovných revírov za členov SPZ.

2.  V naliehavých prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ rozhodnúť aj v záležitostiach patriacich do kompetencie rady OkO alebo RgO SPZ. Takéto rozhodnutie sa musí predložiť na schválenie najbližšiemu zasadnutiu rady OkO alebo RgO SPZ. Neschválené opatrenie stráca platnosť a účinnosť.

3.  Predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ zvoláva predseda OkO alebo RgO SPZ, ktorý riadi  jeho schôdze, zabezpečuje plnenie uznesení vyšších orgánov SPZ, ako aj uznesení OkO alebo RgO SPZ. Predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ sa schádza spravidla každý mesiac.

4.  V naliehavých prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti  predstavenstva OkO alebo RgO SPZ rozhodnúť predseda s tajomníkom OkO alebo RgO SPZ. Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu najbližšej  schôdze predstavenstva OkO alebo RgO SPZ, inak stráca platnosť a účinnosť.

5.  Predstavenstvo OkO alebo RgO SPZ môže poveriť niektorých členov rady OkO alebo RgO SPZ, aby vytvorili aktív dobrovoľných pracovníkov z členov SPZ a prostredníctvom neho zabezpečovať povinnosti vyplývajúce z úloh, uznesení a pokynov vyšších  orgánov a kontrolovať ich plnenie.

6.  Schôdzí predstavenstva OkO alebo RgO SPZ sa zúčastňuje s hlasom poradným i predseda dozornej rady OkO alebo RgO SPZ.

§ 29
Dozorná rada OkO alebo RgO SPZ

1.   DR OkO alebo RgO SPZ je kontrolný a kárny orgán OkO alebo RgO SPZ, nezávislý na predstavenstve OkO alebo RgO SPZ a jeho vzťah k rade OkO alebo RgO SPZ vymedzujú  ustanovenia § 27 týchto Stanov. Dozorná rada OkO alebo RgO SPZ zvolí na svojej ustanovujúcej schôdzi,  ktorú zvoláva jej predseda, dvoch podpredsedov a rozdelí  členov podľa ich odbornosti na skupinu pre kontrolnú činnosť a kárny senát. Predseda dozornej rady OkO alebo RgO SPZ môže v prípade neprítomnosti zastúpiť oboch podpredsedov, prípadne ktoréhokoľvek člena skupiny pre kontrolnú činnosť alebo  kárneho senátu.

2.  Dozorná rada OkO alebo RgO SPZ vo svojej činnosti:

       a)   sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných a interných predpisov SPZ, poskytuje účinnú metodickú pomoc orgánom OkO alebo RgO SPZ a PZ, kontroluje plnenie uznesení orgánov SPZ,

       b)   preveruje finančné hospodárenie a činnosť OkO alebo RgO SPZ a jej orgánov a organizačných jednotiek a za týmto účelom vykonáva  revíziu hospodárenia,

       c)   správu o výsledkoch kontrolnej a kárnej činnosti podáva rade OkO alebo RgO SPZ a snemu OkO alebo RgO SPZ,

       d)   vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi, internými predpismi SPZ, plánom činnosti a metodickými pokynmi dozornej rady SPZ.

3.  Kárny senát dozornej rady OkO alebo RgO SPZ je povinný na základe podnetu alebo vlastného zistenia bezodkladne začať kárne konanie proti všetkým členom SPZ, okrem členov rady SPZ, členov dozornej rady OkO alebo RgO SPZ a dozornej rady SPZ, ktorí v obvode jeho pôsobnosti porušili interné predpisy SPZ, organizačnú disciplínu, narušujú medziľudské vzťahy alebo konajú proti záujmom SPZ, pokiaľ od tohto porušenia  neuplynuli tri roky.

§ 30
Záujmové kluby SPZ

1.  Záujmové kluby SPZ sa vytvárajú na základe individuálneho členstva v SPZ alebo na základe zmluvy o súčinnosti.

2.  Záujmové kluby SPZ prijíma prezídium SPZ a eviduje ich kancelária SPZ. Organizáciu a činnosť klubov upravujú ich interné klubové predpisy, ktoré nesmú byť v rozpore so Stanovami SPZ.

3.  Činnosť kynologických klubov riadi a usmerňuje kynologická rada SPZ prostredníctvom svojho predsedu, ktorého na základe voľby kynologickej rady potvrdzuje snem SPZ za člena rady a  člena prezídia SPZ.

4.  Činnosť ostatných klubov riadia orgány týchto klubov. Za činnosť klubov zodpovedá poverený predseda komisie rady SPZ.

5.  Záujmové kluby hospodária s prostriedkami získanými z vlastných zdrojov, SPZ môže v odôvodnených prípadoch  poskytnúť klubom účelové dotácie.

6.  Podmienky uznášaniaschopnosti a platnosti uznesení orgánov a komisií uvedené v § 9 ods. 5 sa nevzťahujú na záujmové kluby SPZ. Podmienky uznášaniaschopnosti a platnosti uznesení záujmové kluby upravia vo vlastných interných predpisoch.

§ 31
Ústredie SPZ

     Ústredie SPZ tvoria:

1.  Vrcholné orgány SPZ, ktorými sú:
          
             a)   snem SPZ

             b)   rada SPZ

             c)   prezídium SPZ

             d)   dozorná rada SPZ

             e)   kynologická rada SPZ

2.  Kancelária SPZ

§ 32
Snem SPZ

1.  Najvyšším orgánom SPZ je snem SPZ. Riadny snem zvoláva rada SPZ raz za 5 rokov s označením miesta, dátumom konania a programom rokovania. Zvolanie snemu SPZ musí rada SPZ oznámiť všetkým organizačným jednotkám SPZ najmenej 6  mesiacov vopred.

2.  Návrhy na program rokovania snemu treba podať rade SPZ najmenej 30 dní pred konaním snemu. O návrhoch podaných po tejto lehote alebo priamo na sneme rozhoduje snem len vtedy,  ak sa na tom osobitne uznesie.

3.  Snemu SPZ sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti zvolení na okresných snemoch SPZ podľa kľúča stanoveného radou SPZ alebo ich náhradníci zvolení snemom OkO
RgO SPZ. Ako delegát s hlasom rozhodujúcim sa snemu zúčastňuje aj predseda kynologickej rady SPZ. Aktívne volebné právo ako i právo podávať návrhy a podieľať sa na rozhodovaní snemu majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim. Členovia rady SPZ a dozornej rady SPZ, pokiaľ neboli zvolení za delegátov snemu, sa snemu zúčastňujú s hlasom poradným. S hlasom poradným sa snemu zúčastňujú aj hostia pozvaní radou SPZ.

4.  Snem SPZ:

           a)   schvaľuje Stanovy SPZ a ich zmeny,

           b)   volí pracovné predsedníctvo snemu,

           c)   schvaľuje volebný a rokovací poriadok snemu,

           d)   volí na 5 rokov členov prezídia a dozornej rady SPZ, menovite volí do funkcie prezidenta, viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, viceprezidenta pre vnútrozväzovú činnosť a predsedu dozornej rady SPZ, prípadne i ďalších členov vrcholných orgánov. Kandidát na funkciu vo vrcholných orgánoch SPZ, ktorý nie je delegátom snemu s hlasom rozhodujúcim, musí byť na funkciu vopred doporučený predstavenstvom OkO alebo RgO SPZ, v ktorej je evidovaný, alebo v pôsobnosti ktorej vykonáva právo poľovníctva; kandidáta na funkciu vo vrcholných orgánoch SPZ môže schváliť svojim uznesením i rada SPZ. Zamestnanci kancelárie SPZ a organizácií založených SPZ za účelom podnikania nemôžu byť volení do funkcií členov prezídia a dozornej rady SPZ,

            e)   berie na vedomie nomináciu predsedu Kynologickej rady SPZ a jeho náhradníka do rady SPZ, ktorý ho v prípade jeho neúčasti v rade SPZ zastupuje; berie na vedomie nomináciu predsedu Kynologickej rady SPZ za člena prezídia SPZ povereného riadením poľovníckej kynológie,

             f)   berie na vedomie nomináciu zástupcu OkO
RgO SPZ do zboru zástupcov rady SPZ a jeho náhradníka, ktorý v prípade neúčasti zástupcu OkO RgO SPZ tohto zastupuje v rade SPZ so všetkými právami a povinnosťami,

             g)   prerokúva a schvaľuje správy a návrhy rady SPZ a dozornej  rady SPZ,

             h)   uznáša sa na zásadách zveľaďovania a rozvoja poľovníctva a na zásadách spolupráce s inými organizáciami sledujúcimi  podobné ciele ako SPZ,

             i)   určuje zásady činnosti SPZ na nasledujúce volebné obdobie,

             j)   podľa stanoviska dozornej rady SPZ schvaľuje výsledky hospodárenia SPZ za predchádzajúce obdobie, určuje výšku časti členského príspevku, ktorá sa odvádza ústrediu SPZ,  prípadne účelových príspevkov a výšku zápisného,

             k)   rozhoduje o zániku SPZ.

5.  Mimoriadny snem SPZ zvoláva rada SPZ z vlastného podnetu s označením miesta, dátumom konania a programom rokovania, alebo ak o to požiada aspoň polovica OkO alebo RgO SPZ do troch mesiacov od podania podnetu.

§ 33
Rada SPZ

1.  Radu SPZ tvorí zbor zástupcov zvolených snemami OkO alebo SPZ (za každú OkO alebo RgO SPZ jeden zástupca), predseda kynologickej rady SPZ a členovia prezídia SPZ zvolení snemom, ktorí nie sú  členmi zboru zástupcov.

2.  Rada SPZ je najvyšším orgánom SPZ medzi jeho snemami a rozhoduje v tomto období v neodkladných prípadoch o veciach, ktoré sú inak v právomoci snemu a sú uvedené v § 32 ods. 4 písm. d),e),f),g),h),i). Schádza sa podľa potreby, najmenej 2 razy do roka. Zvoláva ju písomne
prezídium SPZ s uvedením programu rokovania najmenej 8 dní vopred.  Prezídium SPZ musí zvolať radu SPZ, ak o to požiada viac ako polovica členov rady SPZ alebo dozorná rada SPZ do 30 dní.

3.  Bezprostredne po ustanovení rady SPZ prezident SPZ zvolá jej prvú schôdzu, na ktorej rada SPZ poverí zvolených členov prezídia SPZ funkciou predsedov odborných komisií pokiaľ do  funkcií neboli zvolení priamo snemom.

4.  Rada SPZ riadi činnosť SPZ a spravuje jeho záležitosti podľa zásad schválených snemom SPZ, zabezpečuje plnenie uznesení snemu a spravuje majetok ústredia SPZ podľa schváleného  rozpočtu.

5.  Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti rada SPZ:
  
           a)   dozerá, aby Stanovy SPZ boli vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, úlohami a záujmami SPZ a rozhoduje o ich zmenách v zmysle § 9 ods. 6 Stanov SPZ, podáva ich záväzný výklad, vydáva na ich vykonanie príslušné smernice a poriadky,

           b)   realizuje a kontroluje plnenie uznesení snemu SPZ a podáva o svojej činnosti správu snemu  SPZ,

           c)   schvaľuje výsledky hospodárenia ústredia SPZ za predchádzajúci rok a rozpočet na bežný rok, prípadne zmeny  rozpočtu,

           d)   podáva snemu SPZ návrh na výšku odvodu z členského príspevku pre ústredie SPZ, účelových príspevkov a zápisného do SPZ,

           e)   zvoláva a organizačne zabezpečuje snem SPZ, určuje kľúč pre voľbu delegátov na snem SPZ, podáva návrh na volebný a  rokovací poriadok snemu SPZ,

            f)   rozhoduje o zásadných majetkových a investičných otázkach,

           g)   zriaďuje pre plnenie svojich úloh stále alebo dočasné  komisie, ktoré na zverenom úseku činnosti vykonávajú aj  metodickú a poradenskú činnosť,

           h)   rozhoduje o použití prostriedkov z fondov, ktoré zriadila  a spravuje,

            i)   schvaľuje znak SPZ,

           j)   vydáva smernice SPZ o udeľovaní vyznamenaní a čestných  uznaní

            k)   prerokúva správy dozornej rady SPZ, schvaľuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie, rozpočet a plán činnosti na  kalendárny rok,

             l)   v odvolacom konaní rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam prezídia SPZ a DR SPZ.

6.  Schôdzí rady SPZ sa zúčastňuje predseda dozornej rady SPZ s  hlasom poradným.

§ 34
Prezídium SPZ

1.  Prezídium SPZ sa skladá z prezidenta, viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, viceprezidenta pre vnútrozväzovú činnosť, predsedu kynologickej rady a ďalších päť členov, ktorí sú poverení vedením jednotlivých odborných komisií.

2.  Prezídium SPZ sa medzi zasadnutiami rady SPZ stará o všetky záležitosti SPZ, spravuje majetok ústredia SPZ, rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení vyšších orgánov SPZ. O svojej činnosti podáva správu rade SPZ, disponuje s finančnými čiastkami schválenými rozpočtom, pripravuje a schvaľuje  návrhy na uznesenia rady SPZ, prijíma a uvoľňuje vedúcich  oddelení kancelárie SPZ.

3.  Prezídium SPZ sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Zasadnutia zvoláva prezident SPZ minimálne 8 dní  vopred s určeným programom rokovania. Schôdzí prezídia SPZ sa  zúčastňuje i predseda dozornej rady SPZ s hlasom poradným.

4.  V naliehavých prípadoch môže prezídium SPZ rozhodnúť i vo veciach patriacich do právomoci rady SPZ. Takéto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť, ak nebolo schválené na najbližšom  zasadnutí rady SPZ.

5.  Neodkladné záležitosti môže za prezídium SPZ vybaviť prezident a jeden z viceprezidentov SPZ. Ich rozhodnutie musí byť dodatočne schválené prezídiom SPZ, inak stráca platnosť a účinnosť.

6.  Pôsobí ako prvostupňový kárny orgán pri stíhaní kárnych priestupkov, ktorých sa dopustili členovia DR SPZ.

7.  Udeľuje čestné členstvo v SPZ cudzím štátnym príslušníkom,  ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR.

8.  Prijíma na základe písomnej žiadosti iné právnické osoby, ktoré nie sú užívateľmi poľovných revírov, za členov SPZ.

9.  Prezídium SPZ ako druhostupňový orgán rozhoduje s konečnou  platnosťou o odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva OkO alebo RgO  SPZ vo veci zrušenia PZ podľa § 23, ods. 1, písm. b) stanov  SPZ.

10. Usmerňuje proces prechodu majetku pri vzniku a zániku OkO alebo RgO SPZ, najmä v súvislosti s územným a správnym členením SR.

§ 35
Dozorná rada SPZ

1.  DR SPZ je kontrolný a kárny orgán ústredia SPZ, nezávislý na prezídiu SPZ a jeho vzťah k rade SPZ vymedzujú príslušné ustanovenia § 33 týchto stanov. Dozorná rada SPZ si zvolí na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvolá jej predseda dvoch podpredsedov, ktorých poverí plnením úloh vyplývajúcich z obsahovej náplne dozornej rady SPZ, zároveň rozhodne o profesnom zaradení ostatných členov do skupiny pre kontrolnú činnosť a do kárneho senátu. Predseda dozornej rady SPZ môže v prípade neprítomnosti zastúpiť oboch podpredsedov, prípadne ktoréhokoľvek člena skupiny pre kontrolnú činnosť alebo kárneho senátu.

2.  Dozorná rada SPZ:

        a)   sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných a interných predpisov SPZ, kontroluje plnenie uznesení orgánov SPZ. Kontroluje včasné a správne vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov,

        b)   preveruje finančné hospodárenie a činnosť organizačných jednotiek a orgánov SPZ a za týmto účelom vykonáva kontrolu  ich hospodárenia,

        c)   predkladá rade SPZ správu o hospodárení a výsledkoch činnosti ústredia SPZ so svojím stanoviskom a návrhom nápravných opatrení, za celé funkčné obdobie predkladá správu  snemu SPZ,

         d)   Kárny senát DR SPZ:

                - začína prvostupňové kárne konanie, stíha a trestá všetkých členov rady SPZ a DR OkO alebo RgO SPZ, ktorí sa dopustili kárneho priestupku,

                 - v druhostupňovom konaní rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam  kárnych senátov dozorných rád OkO alebo RgO SPZ

         e)   metodicky riadi dozorné rady organizačných jednotiek SPZ,

          f)    zaujíma stanovisko k prípadným sporom vzniknutým v súvislosti s prechodom majetku podľa § 25 ods. 3 Stanov SPZ,

         g)   za svoju činnosť zodpovedá snemu SPZ.

§ 36
Kynologická rada SPZ

Kynologická rada SPZ je vrcholným orgánom kynológov združených v SPZ. Riadi chov, výcvik, skúšky poľovných psov v celom rozsahu, riadi činnosť chovateľských a záujmových kynologických klubov. Plní funkcie vyplývajúce z kompetencií udelených MP SR v zmysle zákona o poľovníctve pre SPZ v oblasti kynológie. Zastupuje kynológov združených v SPZ vo vrcholnej kynologickej organizácii SR a v medzinárodných organizáciách.

§ 37
Kancelária SPZ

1.  Kancelária SPZ je odborný a výkonný útvar ústredia SPZ s nevyhnutým počtom odborných pracovníkov, ktorý zabezpečuje  najmä:

        a)   zasadnutia a všetky akcie vrcholných orgánov a komisií SPZ,

        b)   podľa pokynov vrcholných orgánov a predsedov komisií zabezpečuje realizáciu prijatých uznesení,

        c)   spravovanie majetku ústredia SPZ,

        d)   poistenie členov SPZ.

2.  Kanceláriu SPZ riadi výkonný riaditeľ menovaný prezídiom SPZ a za jej činnosť zodpovedá prezídiu SPZ.

3.  Na pracovno-právne vzťahy pracovníkov kancelárie SPZ sa vzťahujú všeobecne záväzné pracovno-právne predpisy.

§ 38
Zánik SPZ

1.  SPZ zaniká:

        a)   ak sa na tom uznesie snem SPZ trojpätinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov snemu s hlasom rozhodujúcim,

        b)   rozhodnutím Obvodného lesného úradu podľa § 38 ods. 3 zákona.

2.  Pri zániku SPZ podľa § 38 ods. 1 písm. a) týchto stanov vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná snemom SPZ a s majetkom naloží podľa rozhodnutia snemu. Ak neexistuje štatutárny orgán, ktorý by majetkové vyrovnanie vykonal, OLÚ navrhne súdu určenie likvidátora.

§ 39
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.  Orgány SPZ môžu v rámci svojej pôsobnosti vydávať vykonávacie predpisy na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z týchto stanov.

2.  Zmeny Stanov SPZ boli v zmysle § 9 ods. 6 schválené radou SPZ uznesením č. .............................. dňa 7.11.2009.

           Prof. Ing. Juraj  C i b e r e j, CSc.                                                                                                                  Ing. Tibor  L e b o c k ý
viceprezident SPZ pre vnútrozväzovú činnosť                                                                                                               prezident SPZ

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky